ANBI (in aanvraag)

ANBI-Instelling (in aanvraag)

Beheerstichting Hart van Laren (waaronder het Brinkhuis, Muziekcentrum Schering & Inslag)
Brink 29
1251 KT Laren

RSIN: 851483355
Kamer van Koophandel 54898463
Telefoon: 035 – 751 3991
Website: www.hartvanlaren.nl
Email contact: info@hartvanlaren.nl

Samenstelling Bestuur:
Voorzitter: Ellard Blaauboer
Vicevoorzitter: Marc Vos
Secretaris: Hanneke Nolten
Penningmeester: Nicolaï Gelissen
Bestuurslid: Han Witvoet

Beleidsplan

Zie onderstaande link

bedrijfsplan hvl 2017

Doelstellingen van de Stichting zijn:

 •  het signaleren van behoeften op sociaal/cultureel, maatschappelijk en educatief gebied en daarop stimulerend en ondersteunend te reageren
 •  het bieden van huisvesting aan alle verenigingen en stichtingen die in Laren actief zijn op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, educatief, recreatief, sportief en cultureel gebied
 •  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hierboven genoemde in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
 •  en afgeleid hiervan het beheer en de exploitatie van de gebouwen waarin de stichting is gehuisvest (het Brinkhuis als ontmoetingsplaats in Laren)

De Stichting tracht haar doelstellingen onder meer te verwezenlijken door:

 •  het zelf organiseren, initiëren en stimuleren van activiteiten op sociaal-cultureel gebied
 •  de verenigingen en stichtingen in Laren te stimuleren door hen huisvesting te bieden
 •  het verwerven van de daartoe benodigde financiële middelen door middel van:
 •  donaties en vaste bijdragen
 •  subsidies van kerkelijke, burgerlijke en overheidsinstellingen en/of organen
 •  baten uit de exploitatie van het gebouw
 •  inkomsten uit bovengenoemde activiteiten
 •  schenkingen, legaten en erfstellingen
 •  alle overige bijdragen, baten en inkomsten

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Het liquidatiesaldo komt voor rekening van een door de gemeente Laren aan te wijzen ANBI Stichting met een soortgelijke doelstelling als Beheerstichting Hart van Laren.

De Stichting haalt haar inkomsten uit:

 • de verhuur van ruimten aan enkele vaste gebruikers (Bibliotheek)
 • de exploitatie van multifunctionele ruimten richting maatschappelijke, culturele, sociale, educatieve en welzijnsinstellingen
 • uit de horeca-exploitatie, deze is buurtversterkend van aard en de inloop ondersteunend. Als het gebouw sluit, sluit de horeca. De horeca heeft dus geen zelfstandige functie
 • gemeentelijk subsidies
 • giften, schenkingen van particuliere en bedrijven

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling van de Jaarrekening
Op de rechtspersoon is van toepassing het kleine jaarrekeningregime als bedoeld in artikel 2: 396 BW.

Waarderingsgrondslagen voor de Balans

 • Immateriële vaste activa
  De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van de geaccumuleerde afschrijvingen. Deze worden in vijf jaar ten laste van het resultaat gebracht
 • Materiële vaste activa
  De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van de geaccumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen worden lineair berekend
 • Voorraden
  De voorraden handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde, daar waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van incourantheid
 • Vorderingen
  De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening  getroffen
 • Liquide middelen
  De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde
 • Voorzieningen
  De voorzieningen worden tegen nominale waarde opgenomen, met uitzondering van de voorziening voor pensioenen

Grondslagen voor de resultaatbepaling

 • Algemeen
  Als resultaat is bepaald, het verschil tussen opbrengstwaarde van de geleverde goederen en diensten en de bedrijfs- en de overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld
 • Baten
  Onder baten wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen en diensten, exclusief omzetbelasting
 • Bedrijfskosten
  De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn
 • Afschrijvingen
  De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijzen. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen op materiële vaste activa.
 •  Financieel resultaat
  De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en rentelasten van uitgegeven en ontvangen leningen
 • Belastingen
  De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat vóór belastingen naar het geldende tarief, waarbij rekening wordt gehouden met fiscale faciliteiten

 

Het Beloningsbeleid
Bestuur

De leden van het Bestuur ontvangen ter zake van de door hen in die hoedanigheid voor de Stichting verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en niet-bovenmatig vacatiegeld.

Directie en medewerkers
Voor deze medewerkers is de CAO van de Koninklijke Horeca Nederland van toepassing. Vanaf 1 april 2014 is er geen CAO Horeca meer. Voor de medewerkers is sindsdien het arbeidsvoorwaardenreglement van Koninklijke Horeca Nederland van toepassing.